Иоиариф

И'оиар'иф (Јеховах штити) (9 1Цх .. : 10, Нех 12: 6) - Игоиарив.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.